Masaż erotyczny Kraków | Erotische Massage Krakau | Erotic massage Cracow

Masaż erotyczny relaksacyjny

Masaż erotyczny relaksacyjny

Masaż na neutralnych oliwkach
cena masażu 200 zł

Masaż relaksacyjny z nutą erotyczną wykonuję na neutralnych oliwkach naturalnych, wprowadzam twój organizm w stan głębokiego relaksu, masaż ten składa się głównie z przegłaskań oraz delikatnego rozcierania całego ciała, w trakcie masażu delikatnym dotykiem bezpośrednio wpływam na twoje strefy erogenne jednocześnie podnosząc Twoje libido. Pełny relaks i satysfakcja gwarantowana!

Erotische Massage Entspannung

Erotische Massage Entspannung

Massage auf neutralem Oliven
Preis-Massage 200 zł

Entspannende Massage mit einem Hauch von Erotik zu tun auf neutralem natürlichen Oliven, einführen Ihren Körper in einen Zustand der tiefen Entspannung, Massage, besteht diese hauptsächlich aus Feinschliff przegłaskań und den ganzen Körper, während eine zarte Berührung der Massage wirkt sich direkt auf Ihre erogenen Zonen bei gleichzeitiger Erhöhung Ihrer Libido. Die vollständige Entspannung und Zufriedenheit garantiert!

Erotic massage relaxation

Erotic massage relaxation

Massage on neutral olives
price massage 200 zł

Relaxing massage with a hint of erotic doing on neutral natural olives, introduce your body into a state of deep relaxation, massage, this consists mainly of fine grinding przegłaskań and the whole body, during a delicate touch of massage directly affects your erogenous zones while increasing your libido. The full relaxation and satisfaction guaranteed!

Masaż erotyczny chłodzący

Masaż erotyczny chłodzący

Masaż na neutralnych oliwkach
cena masażu 200 zł

Masaż chłodzący przywiozłam z podróży po Afryce, w upalne dni niesamowicie schładza organizm, w połączeniu z delikatnym masażem relaksacyjnym, rozluźniającą muzyką sprawiam, że oczami wyobraźni jesteś na najpiękniejszej plaży świata, To jak wykonuję ten masaż stanowi moją tajemnicę :) ważne jest, że Ty musisz poczuć się rozluźniony i spełniony w upalne dni, polecam!

Erotische Massage Kühlung

Erotische Massage Kühlung

Massage auf neutralem Oliven
Preis-Massage 200 zł

Massage Kühlung von Reisen in Afrika gebracht, in der extrem heißen Tagen kühlt den Körper, mit sanften Massage, Entspannung, entspannende Musik wird vor dem geistigen Auge, du bist der schönste Strand der Welt zu helfen kombiniert wird, Es ist wie dies zu tun Massage mein Geheimnis:) ist es wichtig, dass Sie Sie fühlen sich entspannt und zufrieden an heißen Tagen empfehle ich!

Erotic massage cooling

Erotic massage cooling

Massage on neutral olives
price massage 200 zł

Massage cooling brought from travels in Africa, in the extremely hot days cools the body, combined with gentle massage, relaxation, relaxing music will help the mind's eye you're the most beautiful beach of the world, It's like doing this massage is my secret:) it is important that you you feel relaxed and satisfied on hot days, I recommend!

Masaż erotyczny rozgrzewający

Masaż erotyczny rozgrzewający

Masaż na neutralnych oliwkach
cena masażu 200 zł

Jesteś niespokojny, rozdrażniony, źle śpisz? W chłodne i pochmurne dni masaż rozgrzewający da ci prawdziwy spokój i upojenie zmysłów ciepłem i energią moich dłoni, masaż w którym koncentruję się na rozgrzaniu wszystkich partii Twojego ciała - polega głównie na umiejętnym rozcieraniu, na strefy erogenne wpływam poprzez specjalne potarcia i uciski oraz chwyty, Zapomnisz o niepokoju i rozdrażnieniu.

Erotische Massage Erwärmung

Erotische Massage Erwärmung

Massage auf neutralem Oliven
Preis-Massage 200 zł

Sie sind unruhig, reizbar, schlecht zu schlafen? In kühlen und bewölkten Tagen wärmende Massage geben Ihnen wirkliche Ruhe und Rausch der Sinne mit Wärme und Energie meiner Hände, Massage, bei der der Schwerpunkt auf der Aufwärmphase Ihren Körper von allen Beteiligten - vor allem aus der geschickten Reiben, die erogenen Zonen durch spezielle reiben und Wirrungen und Tricks beeinflusst, vergessen Sie Angst und Irritation.

Erotic massage warming

Erotic massage warming

Massage on neutral olives
price massage 200 zł

You are restless, irritable, sleep badly? In cool and cloudy days warming massage will give you real peace and intoxication of the senses with warmth and energy of my hands, massage in which the focus is on warming up your body of all parties - mainly consists of skilful rubbing, the erogenous zones influenced by special rub and tribulations and tricks, forget about anxiety and irritation.

Masaż antystresowy z elementami masażu segmentarnego z nutą erotyczną

Erotyczny masaż antystresowy z elementami masażu segmentarnego

Masaż na oliwkach lub kremach do ciała
cena masażu 250 zł

Praca, gonitwa i ciągły pęd jest powodem stałego napięcia mięśni, właśnie to sprawia że jesteś zestresowany! Mocny masaż segmentarny w połączeniu z kremami i oliwkami o specjalnych właściwościach doskonale likwidują napięcie mięśniowe i zmęczenie ciała, zapomnisz o stresie.

Anti-Stress-Massage mit Elementen der segmentären Massage mit einem Hauch von Erotik

Erotische Massage Anti-Stress-Massage mit Elementen der segmentären

Massage in Oliven oder Cremes, um Ihren Körper
Preis-Massage 250 zł

Arbeiten, kontinuierliche Verfolgung und schießen ist die Ursache der ständigen Anspannung, es macht dich nur gestresst! Starke segmentären Massage mit Cremes und Oliven mit besonderen Eigenschaften kombiniert perfekt beseitigen Verspannungen und Müdigkeit des Körpers, vergessen Sie den Stress.

Anti-stress massage with elements of segmentary massage with a hint of erotic

Erotic massage anti-stress massage with elements of segmentary

Massage in olives or creams to your body
price massage 250 zł

Work, continuous chase and shoot is the cause of constant tension, it just makes you stressed out! Strong segmentary massage combined with creams and olives with special properties perfectly eliminate muscle tension and fatigue of the body, you forget about stress.

Masaż klasyczny z elementami masażu modelującego z nutą erotyczną

Masaż erotyczny klasyczny - z elementami masażu modelującego

Masaż na oliwkach lub kremach do ciała
cena masażu 250 zł

Klasyk wśród masaży regenerujących ciało, postawi Ciebie na nogi po ciężkim dniu, długiej podróży, da odpoczynek zmęczonemu ciału, Jest to mocny masaż głęboko aktywujący mięśnie, dodatkowo dla panów o puszystej posturze wkomponowałam elementy z masażu modelującego sylwetkę. Relaks i zdrowie!

Klassische Massage mit Elementen aus Massage mit einem Hauch von Erotik-Modellierung

Klassische Erotische Massage - Massage mit Elementen der Modellierung

Massage in Oliven oder Cremes, um Ihren Körper
Preis-Massage 250 zł

Ein Klassiker unter regenerierende Ganzkörpermassage, setzen Sie auf Ihre Füße nach einem anstrengenden Tag, eine lange Reise, kann müden Körper ausruhen, ist ein starkes Tiefenmassage Muskelaktivierung, zusätzlich zu den Herren von fluffy Haltung wkomponowałam Massage Elemente der Figur-Modellierung. Entspannung und Gesundheit!

Classical massage with elements of massage with a touch of erotic modeling

Classic Erotic massage - massage with elements of the modeling

Massage in olives or creams to your body
price massage 250 zł

A classic among regenerating body massage, put you on your feet after a hard day, a long journey, can rest weary body, is a strong deep massage muscle activation, in addition to the lords of fluffy posture wkomponowałam massage elements of figure modeling. Relaxation and health!

Masaż sportowy z elementami masażu izometrycznego z nutą erotyczną

Masaż erotyczny, sportowy z elementami masażu izometrycznego

Masaż na oliwkach lub kremach do ciała
cena masażu 250 zł

Mocny, bardzo mocny masaż dla bardzo zmęczonych mięśni, jeżeli jesteś po intensywnym treningu lub ciężko pracujesz to sprawię że po tym masażu poczujesz się jak nowy. Masuję od lat i mam bardzo silne dłonie, masaż usuwa zakwasy i powysiłkowe drżenie mięśni. Sportowcy wiedzą o co chodzi :)

Sport-Massage mit Elementen aus Massage mit einem Hauch von Erotik isometrische

Erotische Massage, Sportmassage mit Elementen der isometrischen

Massage in Oliven oder Cremes, um Ihren Körper
Preis-Massage 250 zł

Stark, sehr stark Massage für müde Muskeln, wenn Sie nach einem intensiven Training, oder es wird Ihnen harte Arbeit, die nach der Massage werden Sie sich wie neu fühlen. Massagen seit Jahren und ich habe sehr starke Hände, entfernt Massage nach dem Training Schmerzen und Muskelzittern. Sportler wissen, was los ist:)

Sports massage with elements of massage with a hint of erotic isometric

Erotic massage, sports massage with elements of isometric

Massage in olives or creams to your body
price massage 250 zł

Strong, very strong massage for a tired muscles, if you're after an intense workout or it will make you work hard that after the massage you will feel like new. Massages for years and I have very strong hands, massage removes the post-workout soreness and muscle tremor. Athletes know what's going on:)

Masaż erotyczny ciepłymi stemplami

Erotyczny masaż stemplami ziołowymi

Aromaterapia ziołami i ciepłymi olejkami
cena masażu 270 zł

Tradycyjny, orientalny rytuał masażu z wykorzystaniem ziół w płóciennych woreczkach i podgrzanego ciepłego oleju. pobudza mikro krążenie skóry, ujędrnia ją i oczyszcza z toksyn. Wyrównuje również jej koloryt. Zabieg likwiduje napięcie mięśni oraz znakomicie odstresuje. Wpływa na ogólną poprawę funkcjonowania całego organizmu. Jego zalety są nieocenione!

Erotische Massage mit warmen Stempeln

Erotische Massage mit Kräuterstempeln

Aromatherapie Kräutern und warmen Ölen
Preis-Massage 270 zł

Diese traditionellen orientalischen Massage-Ritual mit Kräutern in Stofftaschen und warm-erhitztem Öl. stimuliert die Mikrozirkulation der Haut, strafft und reinigt es von Giftstoffen. Richtet sowie seine Farbe. Die Behandlung beseitigt Muskelverspannungen und auch odstresuje. Beeinflusst die allgemeine Verbesserung der Funktion des gesamten Organismus. Seine Vorteile sind von unschätzbarem Wert!

Erotic massage with warm punches

Erotic massage with herbal stamps

Aromatherapy herbs and hot oils
price massage 270 zł

This traditional oriental massage ritual using herbs in cloth bags and warm-heated oil. stimulates micro-circulation of the skin, tones and cleanses it of toxins. Aligns well as its color. The treatment eliminates muscle tension and well odstresuje. Affects the overall improvement in the functioning of the whole organism. Its advantages are invaluable!

Masaż erotyczny ciepłymi kamieniami

Erotyczny masaż ciepłymi kamieniami

Aromaterapia ciepłymi olejkami, naturalne kamienie bazaltowe
cena masażu 240 zł

Holistyczny masaż całego ciała ciepłymi bazaltowymi kamieniami ma działanie relaksacyjne, rewitalizujące i lecznicze na cały organizm, doskonale łagodzi wszelkie spięcia i bóle mięśni, likwiduje stres i niepokój, dostarcza siły i odporności. Polecany dla osób zestresowanych pragnących głębokiego relaksu i odprężenia.

Erotische Massage mit warmen Steinen

Erotische Massage mit warmen Steinen

Aromatherapie Öle warme, natürliche Basaltsteine
Preis-Massage 240 zł

Ganzheitliche Ganzkörper-Massage mit warmen Basaltsteinen übt Entspannung, Vitalisierung und Heilung im ganzen Körper, perfekt beruhigt alle Spannungen und Muskelschmerzen, reduziert Stress und Angst, sorgt für Festigkeit und Elastizität. Empfohlen für Leute, die interessiert sind, die tiefe Entspannung wünschen.

Erotic massage with warm stones

Erotic massage with warm stones

Aromatherapy oils warm, natural basalt stones
price massage 240 zł

Holistic full body massage with warm basalt stones exerts relaxation, revitalization and healing throughout the body, perfectly soothes all tensions and muscle pain, reduces stress and anxiety, provides strength and resilience. Recommended for people who are interested who want deep relaxation.

Masaż erotyczny ciepłymi olejkami

Erotyczny masaż ciepłymi olejkami

Masaż na uzdrawiających olejkach orientu
cena masażu 300 zł

Olejek arganowy 100%, ze względu na swoje właściwości lecznicze, jest używany w ośrodkach Spa jako naturalny, zapobiegawczy lek. Zabieg rozluźnia mięśnie, likwiduje bóle, poprawia krążenie i usuwa nagromadzony stres. Terapia ta zalecana jest dla osób cierpiących na bóle reumatyczne, artretyczne, kontuzje. Rewitalizuje ciało i pobudza zmysły

Erotische Massage mit warmen Ölen

Erotische Massage mit warmen Ölen

Massage-Öle für die Heilung des Orients
Preis-Massage 300 zł

Argan-Öl 100%, wegen seiner medizinischen Eigenschaften, wie eine natürliche Spa-Zentren, präventive Medizin eingesetzt. Die Behandlung entspannt die Muskeln, lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung und entfernt angesammelten Stress. Diese Therapie ist für Menschen mit Rheuma, Arthritis, Verletzungen empfohlen. Belebt den Körper und regt die Sinne

Erotic massage with warm oils

Erotic massage with warm oils

Massage oils for healing of the Orient
price massage 300 zł

Argan Oil 100%, because of its medicinal properties, is used as a natural spa centers, preventive medicine. The treatment relaxes muscles, reduces pain, improves circulation and removes accumulated stress. This therapy is recommended for people suffering from rheumatism, arthritis, injuries. Revitalizes the body and stimulates the senses